Tepelno-technické posúdenie musí byť súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. V štádiu projektového riešenia projektant hodnotí spôsob zateplenia a druh izolačného materiálu. Zateplená konštrukcia musí svojimi tepelno-technickými vlastnosťami spĺňať požiadavky STN 73 0540-2: 2012 a STN 73 0540-3: 2012, ktoré platia od 1.7. 2012 s účinnosťou od 1.1.2013. Tieto požiadavky sú nasledovné:
- Kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (tepelný odpor stavebnej konštrukcie a súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie)
- Hygienické kritérium (vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie a množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok)
- Kritérium výmeny vzduchu
- Energetické kritérium
- Kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov

Významne obnovované budovy musia spĺňať normalizované (požadované) nároky na tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Ak to je funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné, musia všetky stavebné konštrukcie, na ktorých sa uskutočňuje významná obnova, spĺňať aspoň minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy.

Správnym návrhom a posúdením sa predíde zabudovaniu materiálu do konštrukcie, ktorý by svojimi vlastnosťami negatívne ovplyvňoval už existujúcu konštrukciu. Dosiahne sa splnenie požiadaviek platných predpisov a noriem. Zníži sa potreba energie na vykurovanie a tým sa znížia finančné nároky budovy potrebné pre vykurovanie.

Tepelno-technické posúdenie je základným predpokladom pri správnej energeticky úspornej rekonštrukcií bytového domu s celoživotným šetrením energie.

ZÁKLADNÉ PREDPISY:
1. STN 73 0540 - Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií.
2. STN EN 14603 - Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia.
3. Zákon NR SR č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.

Naša spoločnosť spracováva tepelno-technické posúdenie (posúdenie fragmentov konštrukcie, na vyžiadanie aj posúdenie detailov teplotných polí konštrukcií v 2D) v rámci zákazníckych služieb zdarma a prikladá ho k predbežnej cenovej ponuke, ak je súčasťou zámeru aj zatepľovanie. Je to z toho dôvodu, že zákazník v počiatočnej fáze prípravy projektu nemá k dispozícií projekt a nepozná správny návrh hrúbky izolantov a skladby systémov (fasáda, strešný plášť a pod.). Neprávny návrh technológie výrazne skreslí výslednú cenu predkladanej ponuky. Navyše zákazník dostane odpoveď na otázky súčasných nárokov pre obalové konštrukcie bytového domu (R tepelný odpor, U súčiniteľ prechodu tepla, θ minimálnych teplôt povrchov v interiéri a kondenzáciu vodných pár.).

obr. lineárny priebeh teploty v konštrukcií

 

obr. 2D priebeh teplôt (teplotné pole) a vlhkosti v konštrukcií

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image