Tu nájdete kompletný prehľad bánk pôsobiacich na Slovensku, ktoré majú vytvorené úverové produkty určené na financovanie obnov, rekonštrukcií a revitalizácií bytových domov. Na požiadanie Vám každý z uvedených peňažných ústavov vypracuje cenovú ponuku na úver a zadá zoznam dokumentov potrebných na schválenie úveru Vášho projektu.

Najdôležitejšie parametre úveru sú vždy spôsob ručenia za úver, úrok, fixácia úroku a doba splácania. Banky majú svoje limity na maximálnu a minimálnu sumu požičaných peňazí a maximálnu a minimálnu dobu splácania úveru.

RUČENIE

ručiť za úver možno: vinkuláciou fondu prevádzky, údržby a opráv v prospech banky, počas doby splácania úveru, bankovou zárukou, alebo nehnuteľnosťou.
Z pohľadu bytových domov je najatraktívnejšie ručenie fondom prevádzky, údržby a opráv. Tento spôsob však vyžaduje vedenie úverového účtu a účtu fondu v rovnakej banke, aby mohla banka časť prostriedkov viazať vo svoj prospech. Zvyčajne to býva suma vo výške 3 mesačnej tvorby fondu. Toto ručenie má však svoj limit. Ak by bytový dom požadoval viac peňazí ako tento strop musí zmeniť ručenie z ručenia fondom prevádzky údržby a opráv na ručenie nehnuteľnosťou.
Ručenie za úver nehnuteľnosťou je klasický spôsob ručenia za úver poskytovaný ako bankami tak aj ŠRFB. Z pohľadu obyvateľov bytového domu však asi najmenej využívaný.
Posledný z bežných spôsobov ručenia je ručenie bankovou zárukou. Je to jedna z platených bankových služieb, ktoré si môže daný bytový dom zaplatiť. Banka, s ktorou má bytový dom uzavretú zmluvu o bankovej záruke preberá finančnú zodpovednosť za neplatený úver, tak ako napríklad ručiteľ dlžníkovi pri spotrebných úveroch pre obyvateľov. Ak by došlo k nezaplateniu spátok úveru bytovým domom banka ručiaca za úver by dlh u veriteľa vyrovnala, avšak túto pohľadávku by si určite vymáhala priamo u dlžníka.

ÚROK

je príjem banky plynúci z požičania kapitálu. Vyjadruje cenu peňazí, ktorú bytový dom zaplatí veriteľovi, v tomto prípade banke za poskytnutie úveru. Bankové úroky sa vo väčšine prípadov skladajú z bankovej marže (úroku patriacej banke resp. podiel úroku pripadajúci banke) a EURIBOR-u (medzibanková referenčná sadzba, za ktorú si banky požičiavajú peniaze na medzibankovom trhu v medzinárodnej mene EURO). V závislosti od času rozlišujeme EURIBOR týždňový, dvojtýždňový a pod. (maximum je 12 meiacov). Znamená to, že počas tejto doby ostáva hodnota EURIBOR-u zachovaná.

FIXÁCIA ÚROKU

je zmluvne dohodnutá doba, počas ktorej sa úrok nemení. Fixácia úroku úzko súvisí s EURIBOR-om. To znamená, že banka prepočítava výsledný úrok vždy po uplynutí dohodnutej doby fixácia úroku, tak aby nový výsledný úrok bol opäť rovný súčtu bankovej marže (v % p. a. - v % za rok) a daného EURIBOR-u (v % p. a.). Bankové marže sú väčšinou zmluvne viazané na celú dobu splácania a výsledný úrok sa mení len v závislosti od zmeny daného časového EURIBOR-u. Fixáciu resp. časovú zmenu úroku si banka a bytový dom dohodnú zmluvne.

DOBA SPLÁCIANIA

je čas, za ktorý bytový dom úrok vyplatí. Doba splácania ovplyvňuje výšku splátky. Tým, že predlžujeme dobu splácania znižujeme mesačnú splátku úveru, ale zvyšujeme tým celkové náklady a naopak. Maximálna doba splácania úverov určených na obnovu, rekonštrukciu či revitalizáciu bytových domov je 25 rokov. Niektoré banky ju majú dokonca zníženú na 20 rokov. 

Svojim zákazníkom ponúkame pomoc a skúsenosti, aby sa vedeli správne rozhodnúť pre ten správny úver a správnu banku. S viacerými bankami totiž spolupracujeme a preto vieme výrazne uľahčiť a odbremeniť zákazníka od nepríjemných chvíľ strávených v banke čakaním na pracovníka za priehradkou. S nami príde vyškolený pracovník z banky až priamo k Vám. Bude sa venovať len Vašim potrebám, vo Vami vybratom čase a Vami vybratom mieste.
Pre lepší odhad Vašich ekonomických možností sme pre Vás pripravili úverovú kalkulačku, kde si môžete vypočítať, splátku úveru pre bytový dom spolu, resp. budúcu výšku platby do fondu prevádzky, údržby a opráv na každý byt zvlášť. 

PREHĽAD BÁNK POSKYTUJÚCICH ÚVERY BD 

Československá obchodná banka, a.s.

OTP Banka Slovensko, a. s.

Prima banka Slovensko, a. s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Tatra banka a.s.

Sberbank Slovensko, a. s.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Všeobecná úverová banka, a. s.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image