Štátny fond rozvoja bývania je finančný fond zriadený vládou Slovenskej republiky pre podporu a rozvoj priorít schválených vládou v oblasti štátnej bytovej politiky. Podieľa sa na rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu Slovenska prostredníctvom poskytovanej finančnej podpory. Štátny fond rozvoja bývania patrí pod Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a jeho pôsobnosť je vymedzená zákonom 150/2013 Z. z.

Podpora poskytovaná ŠRFB je vo forme zvýhodnených úverov na nasledovné investície.

Prehľad podpôr poskytovaných ŠFRB:

- obstaranie bytu do vlastníctva fyzickej osoby
- obnova bytovej budovy vo vlastníctve fyzickej osoby
- obstaranie nájomného bytu do vlastníctva právnickej osoby
- obnova bytovej budovy vo vlastníctve právnickej osoby
- obstaranie nájomného bytu do vlastníctva neziskovej organizácie
- obnova bytovej budovy vo vlastníctve neziskovej organizácie
- obstaranie nájomného bytu a zariadenia sociálnych služieb do vlastníctva obce, samosprávneho kraja
- obnova zariadenia sociálnych služieb vo vlastníctve obce, samosprávneho kraja
- obnova bytovej budovy vo vlastníctve obce, samosprávneho kraja
- obnova bytovej budovy vo vlastníctve, kde žiadateľom je SVB, alebo správca zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Okrem uvedených typov pomoci ŠFRB spravuje aj štrukturálny fond EÚ JESSICA, ktorý je určený na zatepľovanie bytových domov v mestských oblastiach.

PODROBNÝ PREHĽAD PODPÔR ŠFRB U 505 OBVOVA BYTOVEJ BUDOVY PRE ROK 2015 PRE ŽIADATEĽOV - SVB, SPRÁVCA ZASTUPUJÚCI VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
kód podpora splatnosť
(rokov)
podiel z investície
v %
úrok
(p.a.)
max. limit min. limit
U515 zateplenie bytového domu 20 75 1,5% 85 €/m2 ZP -
U715 odstránenie systémovej poruchy bytového domu 20 75 1,0% 70 €/m2 ZP 30 €/m2 PP bytu
U915 výmena / modernizácia výťahu 20 75 1,0% 32 000 € / výťah 30 €/m2 PP bytu
U975 výmena rozvodov plynu, SV, TÚV, KAN, EL. 20 75 0,5% 70 €/m2 PP bytu/ výťah 30 €/m2 PP bytu
U985 vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov pre bytový dom 20 75 1,0% 110 €/m2 PP bytu/ výťah 30 €/m2 PP bytu
U995 iná modernizácia bytového domu 20 75 3,0% 90 €/m2 PP bytu/ výťah 30 €/m2 PP bytu

ZP - zateplovaná plocha
PP - podlahová plocha

PODROBNÝ PREHĽAD PODPÔRY PRE ROK 2015 ŠFRB ŠTRUKTURÁLNEHO FONDU EÚ JESSICA
kód podpora splatnosť
(rokov)
podiel z investície
v %
úrok
(p. a.)
max. limit min. limit
JESSICA zateplenie bytového domu 20 75 1,5% 85 €/m2 ZP -

ZP - zateplovaná plocha
PP - podlahová plocha

Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú dva z typov obnov bytovej budovy kapitoly U 505, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške nižšej z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy. Príklad: Bytový dom bude realizovať zateplenie U 515 spolu s výmenou rozvodov plynu, vody a kanalizácie U 975. Výsledný úrok pre úver celkovej obnovy bude určený ako nižší z 1,5% a 0,5%, teda 0,5%.

Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú tri a viac typov obnov bytovej budovy kapitoly U 505, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu. Príklad: Bytový dom bude realizovať zateplenie U 515, výmenu rozvodov plynu, vody, kanalizácie U 975 a bude odstraňovať systémovú poruchu U 715. Výsledný úrok z úveru celkovej obnovy bude určený ako rozdiel najnižšej hodnoty úroku 0,5% a 0,5%, teda 0%.

Upravená úroková sadzba úveru platí aj pri kombinácií zdrojov z fondu JESSICA a U 505, žiadať však podporu U 515 a podporu fondu JESSICA súčasne pre jeden bytový dom je vylúčené.

Do zateplenia bytovej budovy v kapitole U 515 spadajú stavebné úpravy existujúceho bytového domu, alebo jeho samostatne užívanej časti, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní bytového domu.

Pod obnovu bytovej budovy v kapitole U 995 (iná modernizácia bytového domu) spadá obnova spoločných častí domu t.j. časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie a spoločných zariadení domu t.j. zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky. Výnimku tvorí zriadenie novej kotolne v bytovom dome. Na tento účel sa prostriedky z kapitoly U 995 použiť nemôžu.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A POSTUP ŠFRB PRE POSKYTOVANIE PODPORY

Žiadateľom môže byť fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, dovŕšila vek 18 rokov a má príjem z podnikania, zo závislej činnosti, obec, samosprávny kraj, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom ktorý vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy o výkone správy, iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.

Podporu na odstránenie systémovej poruchy bytového domu nemožno poskytnúť fyzickej osobe.

Podpora sa poskytne žiadateľovi, ktorý preukáže schopnosť platiť splátky istiny úveru a úroky z úveru v dohodnutej výške a v dohodnutých lehotách a zabezpečiť záväzky vyplývajúce z úveru.

Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu, je v likvidácii, v konkurze, v reštrukturalizácii alebo proti ktorému bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nemá vysporiadané daňové nedoplatky, nemá vysporiadané iné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, neplní záväzky voči iným veriteľom.

Čerpanie podpory sa realizuje bezhotovostným prevodom z účtu vedenom v SZRB (Slovenská záručná a rozvojová banka) zriadeného fondom pre žiadateľa.

Podporu možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.

Termín dokončenia stavby, ak ide o účely podpory U 505 a fondu JESSICA, môže byť najneskôr 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu v SZRB. Termín dokončenia stavby môže fond predĺžiť v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

Podporu na zateplenie bytovej budovy z fondu JESSICA možno poskytnúť iba žiadateľovi podľa len vtedy, ak sa stavba realizuje v meste.

Podporu na modernizáciu, alebo výmenu U 915 výťahu možno poskytnúť len vtedy, ak ide o výťah s preukázaním zhody určeného výrobku v zmysle § 9 zákona 264/199 Z. z.

Podporu na modernizáciu bytového domu U 995 možno poskytnúť aj fyzickej osobe, ktorý je vlastníkom bytu.

Podporu na modernizáciu bytového domu U 995 nemožno poskytnúť na zriadenie novej kotolne.

Podporu na odstránenie systémovej poruchy U 715 možno poskytnúť iba na identifikované poruchy A až L v zmysle prílohy č. 2 zákona 150/2013 Z. z.

Podporu na odstránenie systémovej poruchy U 715 možno poskytnúť, ak existenciu systémovej poruchy preukáže odborný posudok vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom, ktorý obsahuje: výsledky stavebnej diagnostiky bytového domu s popisom systémovej poruchy, s rozsahom a stupňom poškodenia, návrh spôsobu odstránenia každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovaný vznik, orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy, na stavbe sa budú realizovať minimálne činnosti uvedené v prílohe č. 2, na stavbu bude spracovaný evidenčný list systémovej poruchy, podľa vzoru ustanoveného osobitným predpisom, súčasťou projektového riešenia zateplenia obvodového plášťa je odstránenie systémovej poruchy vystupujúcich konštrukcií, ak táto systémová porucha nebola odstránená pred podaním žiadosti, nie je možné uplatniť právo zo zodpovednosti za systémovú poruchu u zhotoviteľa stavby, na bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup nebola poskytnutá podpora na ten istý druh systémovej poruchy.

Podporu na odstránenie systémovej poruchy U 715 podľa možno poskytnúť, ak sa systémová porucha odstraňuje zateplením a stavba sa navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému, stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na systém podľa prvého bodu správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom (licenciu TSUS na zhotovovanie externých tepelno-izolačných fasádnych systémov), pri realizácii stavby je zabezpečený dohľad odborným technickým dozorom, ktorým je fyzická osoba oprávnená vykonávať funkciu stavebného dozoru podľa osobitného predpisu, pričom ide o fyzickú osobu, ktorá nemá zmluvný vzťah, pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah so zhotoviteľom stavby.

Podporu na zateplenie bytovej budovy U 515 možno poskytnúť len vtedy, ak: sú splnené podmienky vyššie uvedeného bodu.

Podporu možno poskytnúť na odstránenie jednotlivých systémových porúch bytového domu osobitne alebo súčasne. Na každý druh systémovej poruchy je možné poskytnúť podporu počas životnosti bytového domu, jeho ucelenej sekcie alebo vstupu iba jedenkrát.

Podporu na zateplenie bytovej budovy U 515 možno poskytnúť, ak sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti bytovej budovy, ktoré sa preukazujú: dosiahnutím zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred zateplením, splnením hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria zodpovedajúcich slovenskej technickej norme STN EN 73 0540-2 2012, splnením kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním nižšej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií, ako je požiadavka slovenskej technickej normy STN EN 73 0540-2 2012, pričom stavebnými konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť a otvorové konštrukcie.

Podporu na zateplenie bytovej budovy U 515 možno poskytnúť len vtedy, ak: súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a podobne, výmeny otvorových výplní v spoločných častiach, výmeny okenných otvorových výplní bytov v rozsahu aspoň 85 % z celkového počtu bytov, stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby, sa preukáže, že v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome bola systémová porucha ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej odstránenie je súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy, súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy, právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že budova bola daná do užívania pred rokom 2002, žiadateľ preukáže údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti, sa žiadateľ v zmluve zaviaže poskytnúť údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za tri ročné vyúčtovacie obdobia nasledujúce po dokončení zateplenia bytovej budovy alebo za päť ročných vyúčtovacích období nasledujúcich po dokončení zateplenia bytovej budovy, ak podpora bola poskytnutá z fondu JESSICA, na obstaranie alebo zateplenie bytovej budovy nebola poskytnutá podpora z prostriedkov ŠFRB, táto podmienka sa neuplatní, ak bola na bytovom dome odstraňovaná systémová porucha A, alebo B zateplením.

Podporu na zateplenie bytovej budovy možno poskytnúť iba jedenkrát počas životnosti bytovej budovy.

 

POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PODPORY

Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu ak ide o účely podpory U 505.

Žiadosť sa predkladá v termíne: od 15. januára do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, ak ide o účel U 505.

Žiadosť obsahuje najmä: identifikačné údaje žiadateľa, účel a požadovanú výšku podpory, údaje o stavbe, preukázanie schopnosti platenia splátok istiny požadovaného úveru a úrokov z požadovaného úveru, návrh na zabezpečenie záväzkov.

Identifikačné údaje fyzickej osoby sú:

1. meno, priezvisko a rodné priezvisko
2. adresa trvalého pobytu
3. dátum narodenia
4. rodné číslo
5. štátna príslušnosť
6. rodinný stav

Identifikačné údaje obce, alebo samosprávneho kraja sú:
1. názov obce alebo samosprávneho kraja
2. adresa obecného úradu alebo úradu samosprávneho kraja
3. identifikačné číslo organizácie

Identifikačné údaje SVB, správcu vlastníkov BDaNP, PO sú:
1. názov a sídlo žiadateľa
2. identifikačné číslo organizácie.

Návrh na zabezpečenie záväzkov žiadateľa: FO, obce, kraja, SVB, správcu vlastníkov BDaNPa PO, sa preukazuje: určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva, (ak tento majetok tvoria stavby, musia byť poistené pre prípad následkov živelných udalostí), označením bankovej záruky, alebo označením účtu zriadeného v banke, na ktorom je vedený fond prevádzky, údržby a opráv, ktorý bude predmetom záložného práva, okrem žiadateľa FO.

Obec v sídle okresu do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti overí úplnosť jej náležitostí v poradí podľa doručenia žiadosti a overenie vyznačí odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obce v sídle okresu, ktorý overenie vykonal. Zhodu kópie dokladu priloženého k žiadosti s originálom dokladu môže na účely tohto zákona vyznačiť zamestnanec obce v sídle okresu.

Úplnú a overenú žiadosť obec v sídle okresu v lehote do 10 pracovných dní zašle fondu v poradí podľa doručenia žiadosti a súčasne vyplní a odošle formulár elektronickej žiadosti uverejnenej na webovom sídle fondu.

Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá nie je v súlade s podmienkami tohto zákona, obec v sídle okresu v lehote do 10 pracovných dní vráti žiadateľovi.

Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená môže podať podnet na preskúmanie postupu obce v sídle okresu. Podnet predkladá fondu prostredníctvom obce v sídle okresu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vrátenej žiadosti. K podnetu je žiadateľ povinný doložiť žiadosť, ktorá bola predmetom posudzovania obce v sídle okresu. Zhodu potvrdí obec v sídle okresu v stanovisku spracovanom k podnetu.

Obvodný úrad v sídle kraja overí úplnosť náležitostí žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 30 pracovných dní odo dňa jej doručenia alebo najneskôr do 31. marca príslušného roka.

Obvodný úrad v sídle kraja overenie úplnosti náležitostí žiadosti vyznačí odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obvodného úradu v sídle kraja. Obvodný úrad v sídle kraja môže na účely tohto zákona vyznačiť zhodu kópie dokladu priloženého k žiadosti s originálom dokladu, ktorá je súčasťou žiadosti zasielanej fondu.

Úplnú a overenú žiadosť obvodný úrad v sídle kraja v lehote do 30 pracovných dní odo dňa jej doručenia alebo najneskôr do 31. marca príslušného roka zašle fondu v poradí podľa doručenia žiadosti a súčasne vyplní a odošle formulár elektronickej žiadosti uverejnenej na webovom sídle fondu.

Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá nie je v súlade s podmienkami tohto zákona, obvodný úrad v sídle kraja v lehote do 30 pracovných dní odo dňa jej doručenia alebo najneskôr do 31. marca príslušného roka vráti žiadateľovi.

Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená podľa odseku 14, môže podať podnet na preskúmanie postupu obvodného úradu v sídle kraja. Podnet predkladá fondu prostredníctvom obvodného úradu v sídle kraja v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vrátenej žiadosti. K podnetu je žiadateľ povinný doložiť žiadosť, ktorá bola predmetom posudzovania obvodného úradu v sídle kraja. Zhodu potvrdí obvodný úrad v sídle kraja v stanovisku spracovanom k podnetu.

Fond preskúma v lehote 30 dní odo dňa doručenia podnetu postup obce v sídle okresu alebo obvodného úradu v sídle kraja a v prípade zistenia ich nesprávneho postupu zaradí žiadosť do poradia žiadostí. Ak fond nezistí nesprávny postup obce v sídle okresu alebo obvodného úradu v sídle kraja, podnet zamietne a vráti žiadosť žiadateľovi.

Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu podpory v poradí podľa prideleného poradového čísla, ktoré vygeneruje informačný systém fondu po odoslaní vyplneného formuláru elektronickej žiadosti. Fond v lehote do 90 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia žiadosti posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. Fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia žiadostí až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na príslušný účel podpory, pričom o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Ak žiadosť nespĺňa podmienky ustanovené zákonom 150/2013 Z. z., fond rozhodne o neposkytnutí podpory bezprostredne po posúdení tejto žiadosti a oznámi to bezodkladne žiadateľovi.

Bežný postup rozhodovania fondu o poskytnutí podpory sa neuplatní na žiadosť predkladanú súčasne so žiadosťou podľa osobitného predpisu (žiadosti predkladané fondu na odstraňovanie následkov živelných pohrôm).

Žiadateľ o ktorom fond rozhodol že nespĺňa podmienky na poskytnutie podpory, môže podať podnet na preskúmanie rozhodnutia fondu. Podnet predkladá ministerstvu prostredníctvom fondu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vrátenej žiadosti. K podnetu je žiadateľ povinný doložiť žiadosť, ktorá bola predmetom posudzovania fondu. Zhodu potvrdí fond v stanovisku spracovanom k podnetu.

Ministerstvo preskúma postup fondu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podnetu na preskúmanie žiadosti, ktorá podľa fondu nespĺňala podmienky na pridelenie podpory fondu a v prípade zistenia nesprávneho postupu vráti žiadosť fondu. Fond zaradí žiadosť do poradia žiadostí podľa prideleného poradového čísla, kedy ju dostal pôvodne. Ak ministerstvo nezistí nesprávny postup fondu, podnet zamietne a vráti žiadosť žiadateľovi.

Minister môže udeliť výnimku z poradia na poskytnutie podpory žiadosti, ktorá sa predkladá z dôvodu odstránenia následkov živelnej udalosti.

Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy do 30 dní.

 

NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O PODPORU ZO ŠFRB PRE ÚČEL KAPITOLY 505 PRE ŽIADATEĽA SVB A ZÁSTUPCU VLASTNÍKOV BDaNP

- výpis z obchodného, resp. živnostenského registra správcu alebo registra spoločenstiev vlastníkov bytov a NP (nie starší ako 3 mesiace)

- zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s prezenčnou listinou, resp. zápisnica z vyhodnotenia písomného hlasovania vlastníkov, obsahujúca: údaje o účele, na ktorý sa bude požadovať podpora, s označením obnovovaných spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spôsob financovania, určenie spôsobu zabezpečenia záväzku, uvedenie osoby oprávnenej na právne úkony súvisiace s poskytovaním podpory.

- zmluva o výkone správy bytového domu alebo zmluva o spoločenstve

Návrh výšky podpory (výška úveru s úrokom) sa určuje podľa TAB U505, alebo TAB JESSICA

B Údaje o stavbe:

- právoplatné stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavebníka stavebnému úradu a zároveň písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavebných prác nemá námietok

- výpis z listu vlastníctva bytového domu

- doklad o odbornej spôsobilosti s číslom osvedčenia na výkon odborného technického dozoru investora spolu s čestným vyhlásením, že nemá zmluvný, pracovný ani iný obdobný vzťah so zhotoviteľom stavby Čestné vyhlásenie nesmie byť staršie viac ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o úver

- doklad o obstarávacej cene – kompletný položkový rozpočet stavby v € vrátane DPH (súčasť zmluvy so zhotoviteľom stavby)

- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, ktorá obsahuje: stavebné výkresy a technickú správu navrhovaného stavu, stavebné výkresy súčasného stavu s vyznačením nebytových priestorov a garáží v bytovom dome (vychádza sa z listu vlastníctva)

Pri zatepľovaní:

- projektové energetické hodnotenie bytovej budovy zhotovené odborne spôsobilou osobou, ktoré obsahuje najmä: výpočet potreby tepla na vykurovanie pred a po zateplení v kWh/m² s preukázateľnou úsporou min. 35%, výpočet súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií, ktorý musí byť nižší ako je požiadavka STN 73 0540:2012

- projekt vyregulovania vykurovacej sústavy po zateplení / pri individuálnom vykurovaní musí vykurovanie obsahovať automatickú reguláciu vykurovania

- výpočet zatepľovanej plochy

- vyjadrenie projektanta, že na bytovom dome sa neprejavuje systémová porucha, resp. že systémová porucha bola odstránená pred zateplením alebo, že je súčasťou navrhnutého projektového riešenia

- právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané na bytový dom do 31.12.2001

- doklad o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti o úver v kWh/m2 (údaje slúžia pre potreby monitoringu spotreby tepla)

- správa z inšpekcie vydaná akreditovaným inšpekčným orgánom pre zhotoviteľa na realizáciu tepelnoizolačného systému na vonkajšiu tepelnú ochranu stien

Pri odstraňovaní systémových porúch bytového domu:

- odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy bytového domu vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom

- evidenčný list systémovej poruchy, čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je možné uplatniť právo zo zodpovednosti za systémovú poruchu u zhotoviteľa stavby

- fotokópia žiadosti a zmluvy o poskytnutí dotácie na odstránenie systémových porúch BD, ak bola dotácia poskytnutá na práce zahrnuté v dokumentácii k žiadosti o úver, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že na bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup nebola poskytnutá podpora na ten istý druh systémovej poruchy a vyjadrenie či sa v danom roku predkladá resp. nepredkladá žiadosť na ministerstvo o poskytnutie dotácie

- zmluvu so zhotoviteľom stavby obsahujúca rozpočet s cenou realizácie vrátane DPH, zmluvu so zhotoviteľom projektu ak je PD súčasťou obstarávacích nákladov.

- zmluvu na vypracovanie odborného posudku preukazujúceho existenciu systémovej poruchy bytového domu, ak je vypracovanie posudku súčasťou obstarávacích nákladov.

- zmluvu na vypracovanie projektového energetického hodnotenia bytovej budovy, ak je vypracovanie hodnotenia súčasťou obstarávacích nákladov.

- doklad o výbere zhotoviteľa stavby, ak výber zhotoviteľa nie je odsúhlasený na schôdzi vlastníkov

- výpis z obchodného, resp. živnostenského registra zhotoviteľa, preukazujúci v predmete činnosti odbornú spôsobilosť na vykonávanie prác, ktoré sú predmetom žiadosti.

Pri zatepľovaní a pri odstránení systémovej poruchy zateplením:

- doklad o preukázaní zhody tepelnoizolačného systému alebo doklad o posúdení a overení nemennosti parametrov stavebného výrobku

Pri výmene výťahu, resp. príslušných komponentov:

- doklad o preukázaní zhody stavebného výrobku alebo doklad o posúdení a overení nemennosti parametrov stavebného výrobku

D. Preukázanie schopnosti platenia splátok úveru

- doklad o výške mesačnej tvorby Fondu prevádzky, údržby a opráv/mesiac/objekt po bytoch ku dňu podania žiadosti

- doklad o ďalších finančných záväzkoch žiadateľa (ak ich žiadateľ má) vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté bankové úvery a pôžičky a ich výška ku dňu podania žiadosti pre BD (fotokópia úverovej zmluvy a potvrdenie o výške splátky)

E. Návrh na zabezpečenie záväzku

nehnuteľnosťou: znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti s prílohami (nie starší ako 3 mesiace) a zároveň výpis listu vlastníctva stavebného pozemku (nie starší ako 3 mesiace) + poistná zmluva na nehnuteľnosť.

bankovou zárukou: záväzný prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky, resp. mandátna zmluva, zriadením záložného práva na pohľadávku žiadateľa (Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu), zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom je vedený FPÚO v bytovom dome a výpis z účtu nie starší ako 3 mesiace a zároveň čestné vyhlásenie zástupcu žiadateľa (overené notárom), že na účte nie je zriadené záložné právo, resp. iba v takej výške, že to bude postačujúce aj pre zabezpečenie požadovaného úveru (uviesť konkrétne číslo účtu) – nie staršie ako 3 mesiace

F. Ostatné doklady

- potvrdenie Sociálnej poisťovne, že voči správcovi BD, resp. SVB neeviduje ku dňu podania žiadosti o úver dlžné sumy poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (nie staršie ako 3 mesiace)

- potvrdenie zdravotnej poisťovne, že voči správcovi BD, resp. SVB neeviduje ku dňu podania žiadosti o úver dlžné sumy poistného na zdravotné poistenie (nie staršie ako 3 mesiace)

- potvrdenie správcu dane, že správca dane neeviduje voči správcovi BD, resp. SVB žiadne daňové nedoplatky (nie staršie ako 3 mesiace)

- potvrdenie príslušného konkurzného súdu preukazujúce , že správca BD, resp. SVB nie je v reštrukturalizácii alebo konkurze alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (nie staršie ako 3 mesiace)

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image