Balkóny a loggie sú dôležitými súčasťami bytových domov, ktoré prispievajúcim ku kvalitnému bývaniu (terminológia: Balkón je horizontálna nosná konštrukcia, vystupujúca pred obvodový plášť budovy s prístupom z interiéru, ktorá je vybavená zábradlím. Loggia je horizontálna konštrukcia nevystupujúca pred plášť budovy s prístupom z interiéru so zábradlím.). Často bývajú jedinými prvkami, ktoré prispievajú ku skrášleniu architektonického vzhľadu budovy. Vzhľadom k svojej polohe bývajú výrazne namáhané klimatickými vplyvmi (objemové zmeny vyvolané striedaním teplôt a vlhkosti). Uloženie týchto stavebných konštrukcií vzhľadom na obvodový plášť, má zároveň významný vplyv na tepelno-technické vlastnosti ostatnej budovy. V súčasnosti sú často balkóny a loggie na bytových domoch vo veľmi zlom stave. Nezriedka sa stáva, že ich poškodenia im bránia vo svojej funkcií a stávajú sa nebezpečné pre obyvateľov budovy, ale aj pre ľudí pohybujúcich sa v okolí. Problematika ich rekonštrukcie zahŕňa komplexné riešenia opráv: nosnej konštrukcie, dlažby vrátane hydroizolácie, podhľadu, tepelnej izolácie odstraňujúcej tepelné mosty, odvodnenie a zábradlia ako systému kolektívnej bezpečnosti pred pádom z výšky. Opravou balkónov a loggií odstránime nielen nedostatky, ale zároveň zlepšíme vzhľad a oživíme výraz budovy. Proces obnovy je potrebné začať spracovaním projektu, výberom vhodných materiálov a správnych technologických postupov a v neposlednom rade kvalitnej stavebnej spoločnosti, ktorá obnovu vykoná. Netreba zabudnúť ani na následnú starostlivosť a údržbu zrekonštruovaných balkónov a loggií ako nutnej podmienky pre ich dlhodobú životnosť.

Pri rekonštrukciách a výstavbe balkónov a loggií sa zameriavame na: mechanickú odolnosť a stabilitu konštrukcie, požiarnu bezpečnosť, hygienu, ochranu zdravia a životného prostredia, bezpečnosť, ochranu pred hlukom a úsporou energie a tepelnú ochranu.

Príčiny nedostatkov možno rozdeliť na: systémové poruchy (nesprávne riešenia počas projektovania, alebo nesprávna realizácia naprojektovaného diela) a poruchy spôsobené nesprávnym užívaním a zanedbanou údržbou. Najčastejšie sa tieto poruchy prejavia na nosnej konštrukcií, podlahe, zábradlí, alebo klampiarskych prvkoch balkónov a loggií.

 

PORUCHY BALKÓNOV A LOGGIÍ

Prejavy porúch nosnej konštrukcie: defekty krycej vrstvy železobetónu v podobe trhlín, odlupovania až vypadaných častí betónu dosky, korózia výstuže železobetónu, degradácia a opadávanie omietky balkónovej dosky, výskyt piesní nad oknom a dverami balkóna.

Príčinami sú: chyby v projektovaní (nedostatočné krytie výstuže betónom, nesprávny návrh prestupu dosky cez obvodový plášť - tepelný most), karbonatácia a sulfidácia betónu, zlá realizácia, nízka kvalita použitých materiálov (nedostatočná ochrana náterov železobetónu pred CO2, SOx a vodou), vonkajšie klimatické podmienky.

Prejavy porúch podlahy: trhliny a defekty nášlapnej vrstvy, poškodená a vypadaná dlažba, zatekajúca voda cez vrstvy podlahy, zatekanie v mieste kotviacich prvkov zábradlia.

Príčinami sú: chyby v projektovaní (nesprávne uloženie jednotlivých vrstiev podlahy, nevhodná technológia), nízka kvalita použitých materiálov, nevhodné riešenie styku dosky a obvodového plášťa, chýbajúca dilatácia, nevhodné kotvenie zábradlia, nedostatočný spád pre odvod vody, nedostatky hydroizolácie, chyby klampiarskych prvkov oplechovania, vonkajšie klimatické zmeny, zanedbaná údržba

Prejavy porúch zábradlia: korózia (kotvenia zábradlia, rámu zábradlia, kotviacich profilov výplne zábradlia), nedostatočná výška zábradlia, výplne zábradlia (najmä pri sklenených výplniach), defekty železobetónu pri plných zábradliach.

Príčinami sú: chyby v projektovaní (nesúlad s STN 74 3305, chybné riešenia detailov), vonkajšie klimatické podmienky, zanedbaná a nedostatočná údržba, prekročená životnosť.

Prejavy porúch klampiarskych prvkov: korózia oplechovania a kotviacich prvkov oplechovania, deformácia oplechovania.

Príčinami sú: nedostatočná povrchová úprava, nevhodné konštrukčné riešenia detailov, nechránené oplechovanie pred zásaditými výluhmi betónu, zanedbaná a nedostatočná údržba, prekročená životnosť.

TECHNOLÓGIE OPRÁV BALKÓNOV A LOGIÍ

Obnova nosnej konštrukcie spočíva v odstránení poškodených a nesúdržných častí krycej vrstvy, ošetrení skorodovaných častí výstuže antikoróznymi prípravkami a reprofilácií konštrukcie. Na opravy sa používajú sanačné malty s vysokými pevnosťami v tlaku a antikorózne nátery, ktoré súčasne slúžia aj ako adhézne mosty pre lepšie priľnutie malty k povrchu. Reprofilácia nosnej konštrukcie je možná len v prípade menších defektov železobetónu. Ak sú poškodenia väčšieho charakteru je potrebné dobetónovať chýbajúce časti a dostužiť oslabené miesta. Dostužovať možno vkladaním oceľových prútov, montážou podporných konštrukcií, alebo lepením uhlíkových rohoží. Pri úplnej strate funkčnosti a hroziacom nebezpečenstve sa nosná konštrukcia balkónu, alebo loggie musí úplne asanovať a nahradiť novým konštrukčným riešením. Do úvahy prichádza zhotovenie francúzskeho okna, nová nosná konštrukcia, predsadená nosná konštrukcia balkóna osve, alebo zhotovenie predsadenej konštrukcie balkónov v celej výške so samostatným základom pred budovou. Posledné riešenie sa volí ak sa asanujú všetky balkóny z dôvodu závažných funkčných nedostatkov.

Obnova podlahových vrstiev a oplechovania závisí od stavu resp. rozsahu opráv nosnej konštrukcie a technickom stave podlahy. Správny návrh musí rešpektovať všetky vplyvy pôsobiace na podlahu a správnej kombinácie použitých materiálov pri oprave. Ak sú poškodenia malé podlahu môžeme opravovať lokálne, ak sú však väčšie pristupujeme k asanácií poškodených vrstiev a nahradzujeme ich novými. Lokálne opravy súvisia s opravami poškodenej dlažby a oplechovania, kedy sa nemusí zasahovať do ostatných vrstiev a dochádza len k výmene poškodených jednotlivých častí, alebo nalepeniu novej dlažby na pôvodnú. Toto riešenie prichádza do úvahy ak to dovoľujú výškové rozdiely podlahy v interiéri a exteriéri a pôvodná dlažba je dostatočne súdržná. Nová dlažby bude v tomto prípade plniť nášlapnú aj hydroizolačnú funkciu na balkóne. Podklad sa očistí, napenetruje a zaizoluje najčastejšie tekutou hydroizoláciou. Do rohov a kútov sa povkladá hydroizolačná páska. Na hydroizolačnú vrstvu sa flexibilným lepidlom nalepí nová dlažba, ktorá sa následne vyškáruje flexibilnou hmotou. Dlažba sa ukončí odkvapovým profilom tak aby bol zabezpečený odvod vody ponad nasiakavé časti balkónu. Prechod oplechovania a dlažby sa zaistí nalepením hydroizolačnej pásky. Ak sú okrem dlažby poškodené aj ďalšie časti, napríklad hydroizolácia, roznášacia vrstva, alebo zábradlie a súčasne niektoré vrstvy v skladbe chýbajú ako napríklad tepelná izolácia, pristupujeme ku komplexnej obnove podlahy.

Komplexná obnova balkónov a loggií spočíva v odstránení pôvodných poškodených vrstiev a aplikácií nových, tak aby po oprave konštrukcia spĺňala všetky požiadavky a funkcie. Začína sa asanáciou všetkých vrstiev podlahy a odstránením skorodovaného zábradlia. Ak zábradlie nevykazuje známky výraznejšieho poškodenia môže sa ponechať. Drobné nedostatky sa odstránia, nátermi prípadne výmenou, alebo opravou poškodených častí. Nosná konštrukcia sa opraví vhodným sanačným systémom. Tepelné mosty, ktoré vznikli nevhodným kotvením nosnej konštrukcie sa odstránia nalepení tepelnej izolácie s požadovanou tvrdosťou a hrúbkou. Zateplenie balkónov a loggií má význam len v súčinnosti so zateplením obvodového plášťa, pretože samotné zateplenie nosnej konštrukcie výrazne nevplyvní teplotne pomery v interiéri. Po zateplení konštrukcie sa zhotoví roznášacia vrstva podlahy. Pri nezateplených konštrukciách s výškou do 100 mm sa zhotovuje z prostého betónu so spádom k voľnému okraju. Pri väčších hrúbkach a zateplených konštrukciách sa do betónu vkladá výstuž najčastejšie z kari siete. Pri zateplených konštrukciách je nutné aby sa oddelila tepelno-izolačná vrstva od betónu separačnou fóliou. Tá zabezpečí ochranu izolácie pred vlhkosťou. V súčasnosti existujú systémy, pri ktorých sa tepelná izolácia, vo forme spádových klinov, vyrobených z EPS 150S - 200S, plní súčasne tepelno-izolačnú aj roznášaciu funkciu. Spádový klin súčasne odvádza dažďovú vodu z podlahy. Na roznášaciu vrstvu sa aplikuje hydoizolácia. Je možné použiť rôzne hydroizilačné systémy, ale dnes sa najčastejšie používajú tekuté hydroizolácie. Výhodou je že sú pochôdzne a bezšvové. Do kútov, rohov a v miestach prechodu na oplechovanie je však treba vkladať ochranné pásky, ktoré zabezpečia dokonalú ochranu pred vlhkosťou. Ak sa použijú hydroizolačné pásy, je nutné ich chrániť dodatočnou vrstvou betónu pretože nie sú pochôdzne a nedá sa na ne lepiť dlažba. Na hotovú hydoizoláciu sa môže uložiť pochôdzna vrstva podlahy. Najčastejšie sa používa keramická mrazuvzdorná dlažba, lepená flexibilným lepidlom a škárovaná flexibilnými škárovacími hmotami (s označením C2). Na voľné okraje sa montuje oplechovanie. Poslednú časť obnovy tvorí montáž zábradlia. Najpoužívanejšie je oceľové zábradlie zvárané na mieru. Výplň môže byť zhotovená z roznych materiálov, ako sú oceľové profily, cemento-vláknité dodky, polykarbonát, sklo, oceľové plechy a štruktúry ako napríklad ťahokov, alebo ozdobné dierované plechy. Pri montáži zábradlia je z hľadiska súčinnosti s ostatnými časťami najdôležitejšie jeho kotvenie. V minulosti používané kotvenie z nášľapnej plochy prechádza cez všetky vrstvy dlažby, čím vzniká riziko preniknutia vlhkosti pod hydroizoláciu a výrazne sťažuje obklad dlažbou. Dnes sa používa kotvenie z čela resp. zo spodnej časti balkónovej dosky. Pre úplné zvládnutie opravy je nutné vyriešiť niekoľko konštrukčných detailov najmä dilatáciu, styk balkónovej dosky s obvodovou stenou a oplechovanie. Výhodou je použitie hotových balkónových systémov od výrobcov stavebných hmôt. Riešenia konštrukčných detailov na balkónoch a loggiách sú súčasťou dodávky. Navyše jednotlivé materiály boli vyskúšané ako systém opravy, čím sa minimalizuje riziko prípadných porúch v budúcnosti.

 


Naša spoločnosť dlhodobou pracuje so systémami od spoločnosti BASF Stavebné hmoty Slovensko, ktorá ponúka tri systémy obnovy balkónov.

 

BASF KLASIK

Nosná konštrukcia sa očistí a ošetrí antikoróznym náterom PCI Nanocrete AP a sanačnou maltou Prince Color K40. Hydroizolácia je tvorená tekutou izolačnou stierkou Prince Color IZOL B s tesniacimi páskami Prince Color Butylband a Prince Color IZOL Band (páska Butylband je butylová páska vhodná na lepenie na kovy). Dlažba je lepená flexibilnými lepidlami Prince Color Z 301 CL Profi (C2FE, S1),Prince Color Z 301 FX Profi (C2TE), Prince Color FX Forte (C2FT), alebo Prince Color Z 301 SL (C2T, S1). Na škárovanie je použitá hmota Prince Color FM-SX (CG2WA, S1), Prince Color FM-FX (CG2WA), alebo Prince Color FM-FX Plus (CG2WA). Dilatáciu napojenia dosky s obvodovou stenou zabezpečí výplňový povrazec z PE Prince Color IZOL SP 8. Tento systém je možné doplniť o tepelnú izoláciu z EPS 150S, lepenú celoplošne priamo na nosnú konštrukciu lepidlom Prince Color Z 301 Super. Roznášaciu a spádovú vrstvu súčasne tvorí poterový betónu Prince Color EBF Špeciál. Medzi EPS a poter sa vkladá separačná PE fólia. Oplechovanie je vytvorené z hliníkového balkónového profilu.

 

BASF TOP

Nosná konštrukcia sa očistí a ošetrí antikoróznym náterom PCI Nanocrete AP a sanačnou maltou Prince Color K40. Ošetrená doska sa vyrovná a zároveň zaizoluje prípravkom Prince Color Decotop BAP do ktorého sa pridajú vločky z podsypu Prince Color PCI Farbchips. Vločky vytvoria dizajn mozaikovej dlažby. Nakoniec sa aplikuje druhá vrstva Prince Color Decotop BAF pre "uzavretie" nášľapnej vrstvy. Oplechovanie hliníkovým balkónovým profilom je mechanicky uchytávané do čela nosnej konštrukcie. Tesnosť zabezpečí tmel PCI Elritan 140.

 

BASF THERM

Nosná konštrukcia sa očistí a ošetrí antikoróznym náterom PCI Nanocrete AP a sanačnou maltou Prince Color K40. Na ošetrenú konštrukciu sa lepidlom Prince Color Z 301 Super celoplošne nalepí izolant EPS 150 S (alt. 200 S) vo forme spádových klinov (min. hrúbka izolantu je 40 mm). Na vytvorenie spádovej vrstvy môže byť alternatívne použitý spádový poter Prince Color EBF Jemný za pomoci spojovacieho mostíka Prince Color EBF Grund. Nerovnosti plôch je vhodné upraviť prebrúsením. Celý povrch balkóna sa vystuží stierkovacou hmotou Prince Color Z 301 Super a sklotextilnou tkaninou. Oplechovanie je zabezpečené pomocou hliníkového balkónového profilu, ktorý sa namontuje po celom obvode vystupujúcich častí konštrukcie. Napojenie priameho profilu k rohovému profilu sa vykonáva pomocou spojovacej krytky. V miestach napojenia je sa dodržuje dilatačná medzera 4 mm. Na profil sa nalepí samolepiaca tesniaca páska Prince Color Izol Butylband. Po dostatočnom vyzretí podkladu sa lepidlom Nanoflott light nalepí hydroizolačný a separačný pás PCI Pecilastic U. Pásy sa ukladajú tak, aby ich ukončenie lícovalo s vnútornou hranou drenážneho žliabku v odkvapovom profile. Miesta napojenia pásov je nutné spojiť a utesniť páskou Prince Color Izol Butylband. Miesta napojenia zvislej konštrukcie a ostatných konštrukcií, poprípade prestupy, musia byť realizované ako pružné. Spoj podlaha – stena, je nutné utesniť páskou Prince Color Izol Band vloženou do hydroizolačnej stierky Prince Color Izol B. Dlažba sa lepí lepidlom Prince Color Z 301 CL Profi alt. PCI Nanoflott light. Nalepená dlažba sa škáruje špeciálnou hmotou Prince Color FM-SX. Škáru medzi dlažbou a soklom a škáru pri odkvapovom profile utesniť pružným tmelom na báze polyuretánu Masterflex® 474.

 


ČO AK BALKÓN CHÝBA?

Bytom často chýba kontakt s okolím, tým že sa v ich dispozícií nenachádza miesto s možnosťou pobytu na čerstvom vzduchu, miesto, kde by sa dalo stolovať, kde by sa dali vykonávať záľuby, či iné pracovné činnosti. Bohužiaľ, z výstavby z posledných desaťročí sú známe prípade, kde takéto miesto chýba. Vzhľadom k tomu, že dnes sú už k dispozícií nové materiály a nové technológie, je možné balkóny dostavať i tam kde pôvodne chýbali. Riešení je hneď niekoľko. Nový balkón môže vzniknúť ako zavesená konštrukcia, predsadená samostatne stojaca konštrukcia, alebo sa nová balkónová doska môže votknúť do muriva resp. panelu domu.

Naša spoločnosť má skúsenosti s dodatočnou výstavbou balkónov. Ako referenciu Vám ponúkame bytový dom na adrese 1.mája č. 887 v Púchove, kde sme realizovali výstavbu zavesených oceľových konštrukcií balkónov na murovanú obvodovú konštrukciu v rámci rekonštrukcie bytového domu (zateplenie obvodového plášťa, výmena okenných a dverných konštrukcií, výstavba balkónov). Balkón je zhotovený ako dvojdielna oceľová konštrukcia, kotvená do zvislej steny pomocou svorníkov s roznášacími platňami. Vrchnú časť tvorí zábradlie, ktoré sa pomocou skrutiek pripevnilo k spodnej časti. Spodný diel je zhotovený ako rám z U profilov v ktorom je zhotovená železobetónová doska so strateným debnením (v ráme je trápezový plech, ktorý tvorí dno balkónovej dosky a doň je naliaty betón s výstužou z kari siete). Výhodou je veľmi nízka hmotnosť konštrukcie ako celku, čo umožňuje zavesiť balkón priamo na stenu bytového domu bez dodatočných podporných konštrukcií (napr, konzoly pod balkónom). Takto zvolené stavebné riešenie vytvára čistý jednoduchý dizajn, ktorý nenarúša a skrášľuje fasádu domu. Podlaha je opatrená systémom BASF Klasik s nášľapnou vrstvou z keramickej dlažby. Realizácia bola vykonaná v roku 2012 a pre 12 bytových jednotiek trvala spolu 21 dní (v priebehu jedného dňa sa vybúral otvor a osadilo balkónové okno, čo bolo veľmi dôležité, preto aby sa minimálne narušil bežný život obyvateľov domu).

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image