Suterénne steny a základové konštrukcie sú časťami stavby, ktoré prichádzajú do styku so zeminou. Sú preto namáhané zemnou vlhkosťou a pri stave vysokej hladiny spodnej vody aj podzemnou vodou. Ak je murivo navlhnuté, môže sa orosovať. V horšom prípade môže do konštrukcie prenikať voda a šíriť sa ďalej. Takýmto negatívnym javom možno predísť opravou poškodenej hydroizolácie spodnej stavby. Ak je izolácia proti vode poškodená, nesprávne realizovaná, alebo dokonca chýba, stavba sa môže trvalo znehodnotiť. Voda v konštrukcií spôsobí stratu jej tepelno-technických vlastností, čo nakoniec vedie k vzniku plesní.

Na spodnú stavbu môže pôsobiť:
• zemná vlhkosť
• tlaková voda
• gravitačná voda

Typ hydroizolácie sa volí na základe druhu pôsobiacej vody:
• izolácia proti beztlakovej vode (s tlakom do 0,02 MPa)
• izolácia proti tlakovej podzemnej vode (s tlakom nad 0,02 MPa)
• izolácia proti agresívnej podzemnej vode
• izolácia proti hladnej podzemnej vody (veľmi mäkká voda) 

OPRAVA ZVISLEJ HYDROIZOLÁCIE

Často sa na odstránenie vlhkosti v suterénnej stene používa paronepriepustná izolácia umiestnená z interiéru. Toto riešenie je absolútne nevhodné a mnohokrát podporí vzlínanie vody do vyšších častí stavby. Navyše neznamená odstránenie problému. Pri realizácií opravy sa používajú výhradne materiály odolné proti hnilobným procesom. Neprepúšťajú vodu ani vodnú paru. Výber samotnej hydroizolácie závisí od mnohých faktorov (poškodenie stavby, vek stavby, umiestnenie stavby a podobne). Vonkajšie zvislé steny musia byť pred aplikáciou očistené, osušené a upravené do roviny, bez hrán. Stena sa natrie penetračným náterom, ktorý zabezpečí lepšiu priľnavosť asfaltových pásov. Tie sa následne natavia s presahmi minimálne 100 mm na obe strany. V súčasnosti možno použiť množstvo rôznych typov materiálov. Hydroizolačná vrstva musí chrániť stenu bez prerušenia. Najčastejšie sa používajú asfaltové pásy SBS, ktorých nosná vložka je sklenená alebo z polyesterovej tkaniny, sú veľmi pružne a pevné, zároveň chránia stavbu aj proti prenikaniu radónu. Asfaltové pásy sa celoplošne tavia k podkladu. Ich veľkou výhodou je možnosť natavovania viacerých pásov na seba, čim sa zabezpečí viacnásobná ochrana. Hydroizolácia sa chráni ochrannou vrstvou. Najčastejšie prímurovkou, alebo nopovou fóliou. Hrany a rohy sa zosilnia prídavnými pásmi.

OPRAVA VODOROVNEJ HYDROIZOLÁCE

Metóda dodatočného vkladania hydroizolácie do postupne vybúravanej steny je považovana za najspoľahlivejšiu, je však realizovateľná len pri murovaných stavbách. Pri suterénnych stenách je veľmi prácna a nákladná. Často sa pri nej vyskytujú trhliny z dôvodu sadania hornej časti muriva. Menej nákladný spôsob je podrezávanie steny pílou a vkladanie izolácie. Je vhodný pre murované stavby s hrúbkou steny do 600 mm. Pri hrubších stenách je potrebné použiť vodný lúč, plazmový plameň, alebo laser.

Hydroizolácia spodnej stavby sa významne podieľa na životnosti a kvalite celého objektu, preto by jej absencia alebo poškodenie nemalo byť podceňované.

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image