Strecha je stavebná konštrukcia, ktorá oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho. Väčšina plochých striech dnes nevyhovuje nielen parametrom technických noriem, najmä súčiniteľu prechodu tepla a difúzií vodnej pary, ale nevyhovuje ani z hydroizolačného hľadiska. Poddimenzovanie hrúbky tepelného izolantu, či porušenie hydroizolačnej vrstvy núti majiteľov uvažovať o rekonštrukcií strešného plášťa.

Pri rekonštrukcií plochej strechy existujú dve základné riešenia jej opravy a to: oprava pôvodnej konštrukcie plochej strechy a náročnejšia oprava spočívajúca v montáži krovu šikmej strechy na pôvodnú plochú strechu. 

PLOCHÉ STRECHY

Pri jednoplášťových strechách existujú dve varianty rekonštrukcie pri ponechaní pôvodných vrstiev strešného plášťa: strecha PLUS a strecha DUO, alebo premena jednoplášťovej strechy na vetranú dvojplášťovú.

STRECHA PLUS

Ide o navrstvenie strešného plášťa, to znamená pridanie vhodnej hrúbky tepelnej izolácie a hydroizolačnej vrstvy. Pôvodná hydroizolácia má veľký difúzny odpor a tak sa dostáva do polohy parozábrany. Fyzikálny režim strešného plášťa sa zmení nielen z pohľadu tepelnoizolačného, ale hlavne z pohľadu difúzie vodnej pary, teda kondenzácie, čo má výrazný vplyv na funkčnosť aj životnosť strechy. Výber vhodného tepelného izolantu nezávisí len na jeho tepelno-technických vlastnostiach, ale veľmi často aj na jeho hmotnosti a na rovinnosti podkladu. V prípade nerovného povrchu je vhodnejšie použiť izoláciu z minerálnej vlny, ktorá je mäkšia a lepšie sa prispôsobí podkladu, než dosky z polystyrénu. V mnohých prípadoch, najmä pri bezspádových strechách, je možné vytvoriť resp. zväčšiť vyspádovanie strechy použitím tepelnej izolácie vo forme spádových dosiek.

STRECHA DUO

Tento typ rekonštrukcie sa používa pri opravách striech s opačným poradím vrstiev. Sú to strechy s hydroizoláciou umiestnenou pod tepelnou izoláciou. Rovnako ako pri streche PLUS aj v tomto prípade ide o navrstvenie strešného plášťa. Nová hydroizolačná vrstva sa položí na pôvodnú tepelnú izoláciu, dosky z extrudovaného polystyrénu (XPS) sa potom voľne ukladajú na izoláciu z asfaltových pásov alebo fólie. V prípade fóliovej hydroizolácie je potrebné oddeliť dosky z XPS od fólie separačnou vrstvou. V prípade asfaltových pásov sa používajú dve vrstvy. Nutnou podmienkou je zaistenie stability dosiek z XPS násypom praného kameniva proti saniu vetra, prípadne proti rozplaveniu dosiek pri prívalových dažďoch. Najvhodnejšie je izolant ukladať v jednej vrstve, v niektorých prípadoch sa pristupuje k pokládke v dvoch vrstvách. Dvojvrstvová skladba sa odporúča realizovať od hrúbky 180 mm. Správne vyspádovanie je nutnou podmienkou rekonštrukcie, a to aj z dôvodu, že dosky XPS sa nevyrábajú ako kliny, dodatočne narezané kliny z dosiek sú nepoužiteľné.

Pri premene jednoplášťovej strechy na vetranú dvojplášťovú je nutným predpokladom rekonštrukcie je profesionálny návrh a precízna realizácia. Nad pôvodnú jednoplášťovú strechu sa prevedie nosná konštrukcia horného plášťa z dreveného debnenia (ak nie je zistená vyššia vlhkosť pôvodného plášťa) s novou izoláciou. Odvetraním sa musí zaistiť, aby sa zatečená voda alebo skondenzovaná vlhkosť mohla odpariť. Výška vzduchovej vrstvy by mala byť minimálne 250 mm. Hydroizolačná vrstva na dolnom plášti predstavuje vrstvu s veľkým difúznym odporom, preto je nutná jej perforácia, alebo dokonca úplné odstránenie, tým sa výrazne podporí vysychanie. Pokiaľ je pôvodný plášť suchý, perforácia nie je nutná, s podmienkou nutného doteplenia strešného plášťa. Spravidla je nutné tepelne doizolovať atiku. Nevyhnutnou podmienkou je dostatočná únosnosť pôvodnej nosnej konštrukcie strešného plášťa.

Pri dvojplášťových strechách je oprava vždy technicky aj investične náročnejšia. Na základe obhliadky, zistení stavu strešného plášťa, umiestení vetracích otvorov a potrebných tepelno-technických výpočtov sa navrhne oprava jednotlivých častí strechy, niekedy ich kombinácia.

Pokiaľ sa pri oprava horného plášťa výpočtami a obhliadkou dokáže, že funkcia strechy je v poriadku, navrhne sa oprava iba hydroizolačnej vrstvy. Pokiaľ je nosná konštrukcia horného plášťa drevená, je potrebné jej stav skontrolovať a poškodené časti dreveného debnenia vymeniť. Ak horný plášť nie je v poriadku, môže dochádzať ku kondenzácií vodnej pary na jeho spodnom povrchu. Vtedy je potrebné zväčšiť hodnotu tepelného odporu dodatočným zateplením a novou hydroizolačnou vrstvou. Takáto rekonštrukcia nespôsobí nižšie hodnoty súčiniteľa prechodu tepla strešného plášťa, ani neprináša výrazné úspory tepla a však z pohľadu funkčnosti a tepelnoizolačných vlastností celého plášťa má svoje opodstatnenie.

OPRAVA VZDUCHOVEJ VRSTVY
Posúdením strechy sa často dochádza k záveru, že veľkosť a počet vetracích otvorov nie je dostatočný. Najmä pri železobetónových atikách sa privádzacie a odvádzacie otvory nedajú zväčšovať a ani meniť ich počet. Riešením môže byť osadenie vetracích komínikov, alebo použitie vetracích turbín. Častým problémom je tiež kondenzácia vodnej pary na zvislej obvodovej stene v blízkosti vetracích otvorov, riešením je tepelne ju doizolovať, vtedy je však potrebné rozobratie horného plášťa. Jednoduchšie je izolovať stenu zvonka (pri zateplení fasády), v mieste napojenia spodného strešného plášťa na obvodovú stenu však môže vznikať tepelný most, pokiaľ izolácia spodného plášťa nie je správne uložená, alebo chýba (tá sa môže doplniť iba po rozobraní horného plášťa).

OPRAVA DOLNÉHO PLÁŠŤA
Často sa uvažuje o dodatočnom zateplení z interiérovej strany (spodný povrch stropu), medzi tepelnou izoláciou a podhľadom musí byť vložená spoľahlivá parozábrana (parotesné napojená aj na obvodové konštrukcie). Z tepelno-technického hľadiska to nie je ideálne riešenie, prostredie v interiéri musí byť suché (do 50% relatívnej vlhkosti), z tohto pohľadu sú kúpeľne a kuchyne nevyhovujúce.

ÚPLNÁ OPRAVA DVOJPLÁŠŤOVEJ STRECHY
Ak sa výpočtom dokáže, že je potrebné zvýšiť súčiniteľ prechodu tepla dolného plášťa, je možné pôvodnú tepelnú izoláciu vymeniť za novú, alebo ju doplniť. Tento typ rekonštrukcie vyžaduje v každom prípade rozobratie horného plášťa, čo je často veľmi technicky i finančne náročné, pretože nosnou konštrukciou bývajú mnohokrát železobetónové panely a tie sa bez ťažkej mechanizácie nedajú demontovať. Z prevádzkového hľadiska hrozí pri daždi riziko premočenia odkrytej strechy. Oprava sa navrhuje vzhľadom nato či ide o strechu vetranú alebo nevetranú.

OPRAVA VETRANEJ DVOJPLÁŤOVEJ STRECHY
Takáto oprava spočíva v tom, že z vetranej dvojplášťovej strechy a urobí nevetraná. Z hľadiska fyziky sa potom strecha chová ako jednoplášťová. Prekrytím vetracích otvorov napríklad tepelnou izoláciou pri zateplení fasády sa celkom vylúči prúdenie vzduch. A súčasne, alebo predtým sa zateplí horný plášť strechy. Ak by sa zateplenie strešného plášťa nerealizovalo, vznikli by problémy s kondenzátom zatekajúcim do tepelnej izolácie a následne do interiéru. Horný plášť sa samozrejme opatrí aj novou hydroizolačnou vrstvou. Veľká vetraná vzduchová vrstva sa po uzavretí stáva tepelnou izoláciou s rizikom kondenzácie vodnej pary, chová sa totiž ako expanzná vrstva, preto sa niekedy neodporúča uzatvárať všetky otvory. Ak výpočet preukáže malé množstvo skondenzovanej vody a celoročná bilancia vodnej pary je výrazne kladná, môžu sa uzatvoriť všetky otvory. Vo vzduchovej vrstve nesmie v žiadnom prípade kondenzovať vodná para. Takáto možnosť rekonštrukcie je však možná len u striech, kde nosnú konštrukciu horného plášťa nie je drevené debnenie a u striech kde všetky vrstvy sú relatívne suché, ak by tak nebolo, je potrebné doizolovať horný plášť a ponechať funkčnú vzduchovú vrstvu, takto bude strecha veľmi rýchlo vysychať a po vyschnutí (1 až 2 roky) sa doizoluje atika a otvory sa uzavrú.

OPRAVA NEVETRANEJ DVOJPLÁŠŤOVEJ STRECHY
Konštrukcia takýchto striech môže mať rôzny charakter, takže je pomerne ťažké stanoviť zásady pre ich rekonštrukciu. Je však možné využiť zásady ako pri rekonštrukcií vetraných dvojplášťových striech na nevetrané a to výrazným predimenzovaním plochých striech.

ZMENA PLOCHEJ STRECHY NA ŠIKMÚ
Ide o technicky a aj finančne najnáročnejšiu rekonštrukciu strechy, ale súčasne je toto riešenie najefektívnejšie. V závislosti od stavu strešného plášťa sa podľa projektovej dokumentácie zhotoví konštrukcia krovu (najčastejšie z drevených väzníkov), ktoré sa montujú na pôvodnej streche. Šikmá strecha umožňuje majiteľovi široký výber krytiny (asfaltové šindle, keramická alebo betónová krytina, plech,...) v závislosti od technického riešenia, a tým prináša domu nové architektonické stvárnenie.

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image