Projektová dokumentácia stavby je ucelená dokumentácia stavebného diela, alebo jeho časti, ktorá navrhuje (prípadne popisuje) jednotlivé technologické procesy a materiály, potrebné pre prípravu a realizáciu stavby. Skladá sa z textovej časti, ktorá obsahuje jednotlivé správy (dokumenty popisujúce priebeh, požiadavky a nároky stavebného procesu) a technickej dokumentácie. Technická dokumentácia obsahuje všetky výkresy prípadne výpočty, ak to stavebný proces vyžaduje. Projektovú dokumentáciu vypracováva projektant (projektant je osoba vykonávajúca projektovú činnosť a zodpovedajúca za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. zákona 50/1976 Z. z. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Stavebné dielo musí mať náležitosti v zmysle platnej legislatívy (najmä stavebného zákona). Projektantom môže byť len osoba, ktorá má príslušné vzdelanie a je autorizovaná v oblasti v ktorej dielo projektuje.

Projektová dokumentácia stavby, ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, musí spĺňať požiadavky § 58 zákona 50/1976 a § 8 zákona 453/2000. Podľa druhu a účelu stavby najmä obsahuje:

Sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní.

Súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé: navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona 50/1976) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov. Nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia. Údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach. Pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby. Údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti. Usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok. Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke.

Celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením: hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich, podzemných sietí a zariadení technického vybavenia, návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia a ochranných pásem. Ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby.

Vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb.

Stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby.

Statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie.

Návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby.

Ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,

Ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.

Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže byť po prerokovaní so stavebným úradom v jednotlivých prípadoch rozsah a obsah projektovej dokumentácie primerane obmedzený.

Stupne projektovej dokumentácie

Zámer investora, resp. rôzne typy štúdií

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Pri rekonštrukciách bytových domov sa projektová dokumentácia najčastejšie rieši v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt pre stavebné povolenie sa skladá z nasledovných častí:

Sprievodná správa

Súhrnná technická správa

Celková situácia stavby v mierke 1:2000 až 1:5000

Stavebné výkresy stavby (pôdorysy, pohľady, rezy)

Statické posúdenie stavby (návrh kotvenia KZS, izolácií strechy, návrh a posúdenie ZMK, ŽBK)

Energetické posúdenie

Technické zariadenia budovy (návrh a výpočet dimenzií SV, TÚV, CIRK., kanalizácie, plynovodu, vzduchotechniky)

Projekt vykurovania (návrh a výpočet výkonov vykurovacích telies, zásobníkov vody a dimenzií rozvodov a prípojok)

Požiarna bezpečnosť budovy

Elektroinštalácia a bleskozvod

Návrh úpravy okolia stavby

Pre rekonštrukcie bytových domov, ktorých riešenie je technicky jednoduchšie, sa rozsah projektu primerane zjednodušuje vždy po dohode so stavebným úradom.

Naša spoločnosť počas svojej existencie získala mnoho praktických aj teoretických skúseností a v danej problematike sa dobre orientuje. V súčasnosti spolupracuje s viacerými projektantskými kanceláriami, niektoré z nich realizovali a realizujú veľmi prestížne projekty nielen z oblasti rekonštrukcie bytových domov. V minulosti sme sa sami podieľali na niektorých projektoch rekonštrukcií a obnov a preto vieme našim zákazníkom poskytnúť v tejto oblasti osožné informácie a kvalitné služby.

REFERENCIE:

Projekt obnovy spodnej stavby BD ČSA 333 DnV
rozsah: sanácia spodnej ZMK BD, oprava vertikálnej hydroizolácie BD

Projekt obnovy BD SNP 1446 PB
rozsah: zateplenie BD - KZS, výmena okenných konštrukcií, pórobetónová ZMK drevených konštrukcií loggiových stien a schodiskových stien

Projekt obnovy spodnej stavby BD SNP 1473 PB
rozsah: oprava vertikálnej hydroizolácie BD

Projekt obnovy BD 1. mája 887 PB
rozsah: zateplenie BD - KZS, návrh OCK balkónovej dosky a zábradlia, výmena okenných a dverných konštrukcií

Projekt obnovy a rekonštrukcie BD SNP 1449 PB
rozsah: zateplenie BD - KZS, rekonštrukcia loggií, rekonštrukcia strešného plášťa, výmena okenných konštrukcií

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image