Systémová porucha je chyba konštrukcie panelového domu typická svojimi prejavmi, výskytom a príčinami. Systémové chyby sa objavujú na rovnakých miestach zhodných panelových sústavách bez ohľadu na lokalitu, čas a zhotoviteľa. Sú spôsobené nesprávnym konštrukčným riešením, nekvalitným materiálom, nevhodným technologickým postupom pri výstavbe, alebo kombináciu týchto činiteľov. Vznik systémových porúch nezapríčinili užívatelia stavieb zanedbaním údržby. Obvykle súvisia so znížením užívateľskej bezpečnosti a môžu viesť k haváriám. Zákon č. 150/2013 z MDV a RR SR ich v prílohe č. 2 na základe typických prejavov jasne identifikuje 12 druhov porúch a zároveň navrhuje aj spôsob ich opravy. Pretože sa systémové poruchy vyskytujú na viacerých typoch panelových sústav môžu mať niektoré domy aj viacero (max. výskyt sú tri poruchy na jednom konštrukčnom systéme panelového domu) systémových porúch súčasne.

Pre každý typ systémovej chyby panelového domu bol v spolupráci v VVÚPS Nova spracovaný pilotný projekt opravy, ktorý slúži ako model jej odstránenia. Tieto projekty opráv systémových porúch bytových domov sa realizovali na rôznych miestach Slovenska. Záverečné správy z realizácie projektov možno nájsť na stránkach MDV a RR SR.

MDV a RR SR prostredníctvom ŠFRB poskytuje obyvateľom dotácie vo forme zvýhodneného úroku z úveru určeného na opravu teda odstránenie systémovej poruchy. Viac informácií o možnostiach ako získať štátnu podporu na odstránenie systémových porúch nájdete v sekcií poradenstvo v článku ŠRFB.

 

ZOZNAM SYSTÉMOVÝCH PORÚCH V ZMYSLE ZÁKONA č. 150/2013 Z. z. prílohy č. 2

 

Porucha Druh systémovej poruchy Výskyt poruchy Sprievodný znak poruchy Povinný spôsob odstránenia poruchy
A Porucha obkladových dielcov z keramzitbetónu, lávobetónu a tufobetónu na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu. Konštrukčný systém najmä ZT, ZTB, T06B BA, BA, MS-5, MS-11 Trhliny v keramzitbetóne, lávobetóne a tufobetóne, zatekanie dažďovej vody, oddeľovanie, drolenie a vypadávanie hmoty obkladových dielcov z keramzitbetónu, lávobetónu a tufobetónu. Povinný spôsob odstránenia poruchy: Odstránenie obkladových dielcov alebo ich prikotvenie (v prípade potreby) a zateplenie celej štítovej steny s prekrytím nárožia budovy.
B Porucha troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu.  Konštrukčný systém najmä T06B-KE, ŽA. Oddeľovanie troskopemzobetónových obkladových dielcov od nosnej železobetónovej steny a zatekanie dažďovej vody. Prikotvenie obkladových dielcov kotvami z nerezovej ocele prenášajúcimi zvislé a aj vodorovné zaťaženie a zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia budovy.
C Porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu Konštrukčný systém alebo stavebná sústava najmä ZTB, BA-BC, T06B ŽA, BA NKS-S Trhliny medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy, korózia spojovacej výstuže a oceľových rámov zasklenia, praskliny, lámanie a vypadávanie copilitu a zasklenia, zatekanie dažďovej vody Zvýšenie vodorovnej tuhosti schodiska (v prípade potreby), výmena copilitovej steny a zasklenia, oprava trhlín v schodisku, zateplenie schodiska vrátane priľahlej plochy priečelia pri kúte
D Porucha predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu. Konštrukčný systém najmä ZT. Sprievodný znak poruchy: trhliny a vypadávanie betónovej hmoty, vypadávanie betónovej hmoty v mieste uloženia lodžiovej dosky (na podporný rám alebo stenu) a v strede dosky v dôsledku korózie kotvenia zábradlia rozpadom betónovej hmoty rebrovej lodžiovej dosky, zatekanie dažďovej vody vplyvom chýbajúcej alebo porušenej hydroizolácie v podlahe a korózie výstuže. Odstránenie všetkých podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho opravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora v uložení lodžiovej dosky na podporný rám alebo stenu (v prípade potreby), prídavná podpora v strede lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia vrátane jeho kotvenia a zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.
E Porucha predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu.  Konštrukčný systém T08 B.  Trhliny v betóne v oblasti uloženia lodžiovej dosky, korózia kotvenia zábradlia, zatekanie dažďovej vody do pozdĺžnych dutín lodžiovej stropnej dosky, korózia výstuže a vypadávanie betónovej hmoty.   Odstránenie všetkých podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora v uložení a v strede rozpätia lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia, vrátane jeho kotvenia, zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania. 
F Porucha balkónov a lodžií bytového domu. Stavebná sústava alebo konštrukčný systém najmä T-11 až T-16, T 01B až T 03B, BA, MS-5, MS-11, LB, MB, G-57, NMB, PV-2, K-61, PD-62, T06B, B-70, BA-BC. Trhliny v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, vypadávanie betónovej hmoty, korózia výstuže alebo korózia nosnej oceľovej konštrukcie, korózia kotvenia zábradlia a vytváranie tepelného mosta. Odstránenie všetkých podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie a zábradlia, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, odstránenie alebo náhrada balkónovej, resp. lodžiovej dosky (v prípade potreby), vytvorenie nových podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania, montáž zábradlia vrátane jeho kotvenia, zateplenie balkónovej dosky alebo lodžiovej dosky a dosky nad vrchnou lodžiou v prípade vytvárania tepelného mosta.
G Porucha vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu.  Konštrukčný systém najmä LB, MB. Sprievodný znak poruchy: vytváranie trhlín v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, korózia výstuže, vypadávanie betónovej hmoty a vytváranie tepelného mosta. Odstránenie zdegradovaného betónu pilastrov a ríms, ošetrenie výstuže a betónu, zateplenie ríms a pilastrov vrátane plochy obvodového plášťa medzi nimi.
H Porucha obvodového plášťa z pórobetónových dielcov bytového domu. Konštrukčný systém alebo stavebná sústava najmä T06B NA, T06B BA, T08B,P1.15, SpM-P1.15, PS 82 TT a BANKS-S. Sprievodný znak poruchy: trhliny medzi prvkami a v hmote pórobetónu, zatekanie dažďovej vody medzi prvky pórobetónových dielcov obvodového plášťa a do hmoty pórobetónu, zatekanie spôsobujúce koróziu oceľových konzol, spínacích ťahadiel a výstuže. Odstránenie zdegradovaného pórobetónu, ošetrenie výstuže, oprava povrchov maltou na pórobetón (tepelnoizolačná malta), celoplošné zateplenie obvodového plášťa (neplatí pre priečelia s lodžiami BANKS-S) a oprava vnútorných povrchov obvodového plášťa.
I Porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky aspoň 80 mm bytového domu. Stavebná sústava najmä P1.14, SpM-P1.14, PS82, P1.24. Zatekanie dažďovej vody stykmi obvodového plášťa a korózia výstuže spojov. Vyčistenie škár (v prípade potreby), odstránenie zdegradovaného betónu a oprava povrchu a celoplošné zateplenie obvodového plášťa s prikotvením membrány k nosnej časti obvodového dielca (v prípade potreby).
J Porucha atiky bytového domu. Stavebná sústava najmä PS 82 PP. Sprievodný znak poruchy: odklonenie montovaných atikových dielcov od zvislej roviny, otváranie vertikálnej škáry styku a deformácia oplechovania, trhliny v strešnej krytine, zatekanie dažďovej vody. Odstránenie strešných vrstiev (horný plášť) v páse pri atike, vrátenie atikových dielcov do pôvodnej polohy (v prípade potreby) a ich ukotvenie, doplnenie strešných vrstiev s dilatáciou pri atike a zateplenie strechy.
K Porucha obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu. Konštrukčný systém PV-2. Sprievodný znak poruchy: trhliny v povrchovej úprave, odúvanie a odpadávanie povrchových úprav (brizolitu a vnútorných omietok). Odstránenie uvoľnenej povrchovej úpravy, vyrovnanie podkladu a zateplenie obvodového plášťa a nanesenie nových vnútorných povrchových úprav zohľadňujúcich fyzikálno-mechanické vlastnosti podkladu.
L Porucha predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu. Stavebná sústava BA NKS-S. Nesprávne ukotvená lodžia a zábradlie, trhliny v obvodovom plášti, vypadávanie hmoty pórobetónu v nadpraží obvodových dielcov pri predsadenej lodžii, uvoľnenie ukotvenia zábradlia. Zabezpečenie ukotvenia zábradlia a odstránenie priťaženia lodžiovej dosky, odstránenie uvoľnených častí stavebných konštrukcií predsadených lodžií a dielcov obvodového plášťa tlakovou vodou, plnohodnotná náhrada odstránených častí a vyrovnanie podkladu, zabezpečenie funkcie posuvného spoja predsadenej lodžie a nosnej konštrukcie budovy, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na predsadených atikách nad lodžiou, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na plochej streche a zateplenie obvodového plášťa na priečelí s lodžiami.

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image