Up

Zákony a vyhlášky

Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstánenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného
Vyhláška č. 284 / 2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o o
Zákon č. 150 / 2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
Zákon č. 182 / 1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Zákon č. 443 / 2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
Zákon č. 50 / 1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
 
Powered by Phoca Download

Naši partneri

basf

image

image

image

baumit

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image